Registret för medfödda sjukdomar (rmms)

RMMS är ett nationellt kvalitetsregister där man fn följer upp 22 medfödda ämnes-

  omsättningssjukdomar som ingår i nyföddhetsscreeningen (pku provet på BB). Dessa sjukdomar är mycket ovanliga.

Inom vården är man angelägen om att ständigt förbättra, utveckla och kvalitetssäkra vården. Man har därför inrättat ett nationellt register där man kan göra statistiska beräkningar, uppföljningar och på sikt forskning och etikprövningar mm.

 Alla pku patienter kommer att tillfrågas av sin läkare om de önskar delta i registret. Det är frivilligt men önskvärt då det i slutändan bör gagna den enskilde patienten så att vården bla blir jämställd i landet. Läsmer om RMMS på hemsidan www.RMMS.se