Patientens dag 2013 - patient med rätt att förändra sjukvården

Sammanfattning av några föreläsningar i ämnet anordnad av Dagens Medicin 23/5 2013

        Dagen inleddes av Sally Okun från USA som berättade om ”Patients like me” en patient-

         förening på nätet i Amerika bestående av ca 200000 personer med ca 1000 olika diagnoser.

         Syftet är att skapa en plattform för patienter att dela erfarenheter och upplysningar om sina

         diagnoser för att bli bättre på att ta hand om sin egen sjukdom och förbättra sjukvård och

         forskning. Patienterna lägger ut sina sjukhistorier på nätet och berättar öppet om problem

         och sätt att lösa dem. Får kontakt med andra i samma situation och ett erfarenhetsutbyte

         tar vid. Meningen är att lyssna mer på patienterna såsom de själva upplever sin situation 

         och förmedla denna kunskap till vårdpersonalen. ”Patients like me” växer hela tiden och har

         en stor uppgift att fylla. Ännu finns den ej utanför USA.

         Därefter redogjorde Christer Fahrman som tidigare tillsammans med sjuksköterskan B-M

         Banck vid länssjukhuset Ryhov i Jönköping tagit initiativet till att själv sköta sin dialys som

         njurpatient. Ämnet var Hur mycket kan patienten göra själv? Han lyckades sköta sin

         behandling i stort sett själv och kunde på så vis genomgå dialys på tider som passade honom

         och hans arbete. Nu har man på dialysavdelning infört självdialys för ett stort antal

         patienter .Man har utvärderat detta nya arbetssätt och funnit att patienterna blivt friskare,

         medicinanvändningen minskat, infektionerna minskat, färre inlägningar på avdelning mm.

         Alla tycks vinna på detta såväl patient, anhöriga som vårdpersonal och samhälle. Sjukvården

         har mycket att lära av patienterna fr.a genom att ” LYSSNA – verkligen lyssna”. Att våga

         pröva något nytt , att arbeta med attityder, föreställningar, kulturer och hierkier är nya

         utmaningar. Han avslutade med att patientens roll håller på att förändras i grunden genom mer

         eget ansvar och engagemang . Allt detta gör att man tillsammans utvecklar vården.

       Personligt hälsokonto- Hälsa för mig -ett verktyg för att kunna engagera sig i vården var nästa

       inlägg av Eva Leach – Elfgren, projektledare, Apotekens Service AB. Hon redogjorde för

       regeringens satsning på ett personligt digitalt hälsokonto för alla medborgare och som bl.a

        syftar till ökat inflytande för patienten . Försöksverksamhet är redan på gång i ett par län .

       Vad händer när patienten får tillgång till sina egna data i journal och kvalitetsregister? Benny

       Eklund, IT strateg i Uppsala berättade vad som hänt sedan jan 2013 då försök med patienterna

       i landstinget i Uppsala län började.

       Han svarade kort på frågan – i stort sett händer ingenting.

       Ungefär 20000 har hittills loggat in sig och är i stort sett nöjda med denna nya tjänst

       som ger möjlighet att läsa journalen, boka tider, lista sig hos allmänspecialist, betala

       patientavgift, följa remissen, ta emot och sända meddelanden till vården, avge avvikande

       mening mm. IT gruppen kommer framöver att särskilt studera om patientens ställning

       kommer att stärkas och om effektiviteten i vården och den medicinska kvaliteten ökar.

       En ny patientlag är också på gång. J Assarsson, soc.dep som också deltog i en paneldebatt har

       lämnat förslag som bl.a.innebär stärkt ställning och ökad valfrihet för patienterna.

       Kalmar den 27/5 2013         Eva Falk Carlsson ordf i svenska pku föreningen