ESPKU Zagreb del 1

PKUbehandling vid vändpunkten. Målinriktad behandling med sikte på verksam nedbrytning av fenylalanin genom medicin. Efter ESPKU möte Zagreb okt-14. 

Ulf Carlsson leg läk  i november 2014


Vid sekelskiftet befanns att hjälpfaktorn BH4 kunde bidra till delvis återställd verkan av fenylalaninhydroxylas, PAH, för en tredjedel av patienterna. Efter ett  ca tiotal år fanns medicinen i form av sapropterin- Kuvan som med sänkt FEläge erbjuder bättre skötsel av PKU, lättare nå under gränsen för önskvärt Feläge, och mindre sträng och svår diet, som till stor del kommer från billigare vanlig matmarknad i stället för lågprotein specialprodukter. Förutom sänkt FE får medicinen även viktig betydelse genom att ge stabilare mindre växlande Fevärden. Detta beror på att det egna mänskliga enzymet  PAH sänker fenylalaninhalten efter graden av behov, mer vid ju högre nivåer alltså. Slutprodukten av nedbrutet FE i ämnesomsättningen är aminosyran tyrosin, i sin tur en viktig källa till hjärnhälsa genom upphov till signalämnen i hjärnan för nervimpulserna. Det har visat sig vara en storartad framgång i skötseln och underlättar följsamhet i dietskötseln kraftigt för PKU patienter som kan nyttja medlet. Om man betänker att upp till hälften upp till 2/3 av PKUpatienter i vuxen ålder mer eller mindre misslyckas sköta dietbehandlingen rätt, kan man förstå vikten av denna enkla tablettbehandling. Svårt att förstå är däremot att våra myndigheter förmenar patienterna denna viktiga medicin, som enda västerländska land förutom England. I  t ex Turkiet däremot får alla medlet, som har nytta av det. PKU är dubbelt så vanligt förekommande eller mer utomlands, vilket borde betyda att vi också väl borde ha råd med medicinen i svensk sjukvård.


Vi väntar nu på än bättre behandling med s k PEG PAL, vilket kan ges till alla PKU. Trots att båda medlen bryter ned fenylalanin, finns flera skillnader. Kuvan får det egna naturliga enzymet PAH att verka bättre. Det ger också som slutprodukt viktigt tyrosin. PEGPAL är tillverkat i därtill påverkade mikroorganismer, och skördas från laboratoriekulturer. Vid nedbrytning är slutprodukten ofarlig men även onyttig. Det krävs tillförsel av tyrosin som ersättning. PEGPAL kan också som ett kroppsfrämmande protein  ge upphov till kroppens försvar,  dvs immunrektion. Det finns lyckligtvis  bitvis likheter mellan vissa mänskliga enzymer i uppbyggnaden som i PEGPAL vilket kanske medverkar till gynnsamt utfall i försöken hittills. Det kan också vara möjligt för människor att utveckla tolerans, förvärvad tålighet, för främmande protein över tid, och detta kan även bidra till framgång med PEGPAL. 


Medan PAH rättar sig efter omständigheterna, såsom låg eller högt Feläge, bryter enzymet PEGPAL ned FE utan hämning vid låg Fehalt, vilket kan ge också skadligt låga Fenivåer. Medlet ges som injektion i underhuden en till flera ggr/vecka, vilket kan skötas på egen hand. 


Det pågår nu s k fas 3 studier för att ge kunskap om PEGPAL i behandling av PKUpatienter.   Det kommer att ge möjlighet att bestämma bästa behandlingsmål beträffande lämplig Fehalt. Hur lågt bör man som bäst ligga i FE i olika livets skiften såsom ålder m m ? Hur väl tål folk det, kommer begränsningar i verkan på grund av antikroppsbildning? Man vet att hudreaktioner kan förekomma men tycks vara måttliga och övergående utan att tvinga till avbrytande. Hittills är medlet lovande men erfarenhet och mer vetande behövs innan det finns tillgängligt praktiskt för PKU i allmänhet. 


Möjligen kan medlet utvecklas till en vändpunkt i behandlingen av PKU.