Årsmötesprotokoll 20120728

Protokoll för Svenska PKU-föreningens årsmöte den 28/7 2012

 

 

1. Årsmötet öppnades.

 

2. Årsmötet ansåg att mötet utlysts i tid.

3. Dagordningen fastställdes enligt styrelsens förslag.

4. Till ordförande för årsmötet valdes Per-Yngve Nordh.

5. Till mötessekreterare valdes Simon Bengtsson.

6. Till justerare valdes Micaela Johannesson.

7. Föreningens ordförande föredrog verksamhetsberättelsen som också publicerats i Fenylventilen nr 1 2012.

8. Balans och resultaträkning (se bilaga) redovisades och fastställdes.

9. Angående föreningens medlemsavgift beslutades att avgiften tills vidare kvarstår vid 250 kr/år och att styrelsen har i uppgift att se över ifall avgiften behöver ändras. En fråga väcktes ifall vi bör införa ett stödmedlemskap till lägre kostnad och utan tillgång till alla medlemsförmåner. Emot detta invändes dels att det innebär mer administration och dels att det ändå i nuläget är enkelt att ge ett ekonomiskt bidrag via postgiro.

10. Styrelsen gavs ansvarsfrihet.

11. Till styrelsemedlemmar omvaldes Eva Falk Carlsson, Maria Nordh, Kristin Hagelin Ljungberg, David Cooper och Hanna Fälldin. Malin Gärtner och Micaela Johannesson valdes till styrelsemedlemmar. Simon Bengtsson och Lena Cooper valdes till styrelsesuppleanter. Lars Nyström kvarstår som representant i föreningen Sällsynta diagnoser och Bengt Larstén kvarstår som webdesigner.

12. Övriga ärenden

 

Stadgar

Styrelsen har tagit initiativ till översyn och modernisering av föreningens stadgar. Henrik Mosén har varit ansvarig för en första översyn. Det beslutades att Mikael Grönwoll tillsammans med Henrik ska utarbeta ett förslag som kan presenteras före nästa årsmöte.

 

Produkter

Det bristfälliga utbudet av lågproteinprodukter man kan få förskrivna i Sverige jämfört med andra länder diskuterades. Mötet ansåg att ett ökat utbud av lågproteinprodukter är en viktig fråga för föreningen att verka för. Maria Alsterberg åtog sig att vara drivande i denna fråga, bla. genom direkt kontakt med producenter.

 

Upprop

Ulf Carlsson informerade om ett upprop som skulle cirkuleras efter årsmötet för undertecknande av intresserade. Uppropet är en protest emot behandlingen av Kuvan, det första läkemedlet för behandling av PKU, och beslutet att inte låta det omfattas av högkostnadsskyddet.

 

13. Årsmötet avslutades

 

Sekreterare Justerare

Simon Bengtsson Micaela Johannesson